Plant Encyclopedia

Enter a plant name in full or part:


Use either the common name or the latin name.
 
3 plants found in genus "Aronia"
 Latin NameCommon NameType/DetailForm/Colour
Aronia ArbutifoliaAronia ArbutifoliaRed ChokeberryShrubWhite flowers (Spring); Medium green foliage
Aronia Melanocarpa - ElataAronia Melanocarpa

Elata
  Non-flowering
Aronia Arbutifolia - ErectaAronia Arbutifolia

'Erecta'
  Non-flowering
©www.Plant-Encyclopedia.net
Click here to find out
where you can buy
Aronia