Plant Encyclopedia

Enter a plant name in full or part:


Use either the common name or the latin name.
 
3 plants found in genus "Eucryphia"
 Latin NameCommon NameType/DetailForm/Colour
Eucryphia GlutinosaEucryphia Glutinosa ShrubWhite flowers (Summer late); Medium green foliage
Eucryphia X Intermedia - RostrevorEucryphia X Intermedia

'Rostrevor'
 ShrubWhite flowers (Summer late); Medium green foliage
Eucryphia X  NymansanensisEucryphia X Nymansanensis ShrubWhite flowers (Summer late); Medium green foliage
©www.Plant-Encyclopedia.net
Click here to find out
where you can buy
Eucryphia