Plant Encyclopedia

Enter a plant name in full or part:


Use either the common name or the latin name.
 
2 plants found in genus "Kalmia"
 Latin NameCommon NameType/DetailForm/Colour
Kalmia LatifoliaKalmia LatifoliaCalico Bush, KalmiaShrubWhite flowers (Summer); Dark green foliage
Kalmia Latifolia - Ostbo RedKalmia Latifolia

'Ostbo Red'
Mountain LaurelShrubWhite flowers (Summer early); Medium green foliage
©www.Plant-Encyclopedia.net
Click here to find out
where you can buy
Kalmia